GDPR

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Firma Bonitreal, s.r.o. (dále také jen „firma“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Firma je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Bonitreal, s.r.o.
Jiráskova 508/15, 779 00 Olomouc
telefon: +420 603 802 141
e-mail: 
ID datové schránky: gyy3gng

Účel zpracování osobních údajů

Firma jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

  1. Evidence na základě poptávky po službách firmy,
  2. Marketingové účely.

Další informace

Správce nepředává osobní údaje třetím osobám, do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

V rámci kategorií osobních údajů jsou zpracovávány zejména identifikační a kontaktní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, požadovat informování o příjemcích, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Firma na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů nebo žádostí.

Martin Zatloukal
Jiráskova 508/15, 779 00 Olomouc
telefon: +420 731 525 992
e-mail: 

GDPR / webové stránky od r3d.cz